• E N G A G E

  • D E V E L O P

  • I N N O V A T E

  • R E F L E C T

หลักสูตร
การรับสมัคร

PLAY-BASED LEARNING


การเรียนผ่านการเล่นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยกระตุ้นการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา ความคิดและการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นแนวคิดที่คุณครูของโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน

PROJECT-BASED LEARNING


โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดยึดมั่นในพันธกิจการเป็นโรงเรียนสองภาษา การพัฒนานวัตกรรม ที่เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่ง Project-Based Learning มีส่วนสำคัญในการสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Theme based learning

Theme based learning is a way to teach a range of skills and content by integrating curriculum areas around a topic or "Theme". Theme based learning creates a sense of purpose and community in the classroom as it capitalizes on children's interests and life experience. This helps to develop their attitudes, skills and knowledge in a meaningful way.

ข่าวสาร กิจกรรม


ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรมจากนมโฟร์โมสต์

The Heart of Giving 2020

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ "The Heart of Giving" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตรฯ โดยทางโรงเรียนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กในค...

การสร้างเสริมสุขอนามัย

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าวให้ความสำคัญด้านการสร้างเสริมสุขอนามัยและสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มช่องทางแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและการออกกำลังกายเพื่อเด็กไทยดูดี4.0 จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมวินัย......

ได้รับการรับรองจาก
ที่อยู่ในเครือของเรา
Map